Saltar apartados
 • UA
 • DDIPDP
 • Expert en prevenció i intervenció en Violència de Gènere

Expert en prevenció i intervenció en Violència de Gènere

 

Títol d'expert en Prevenció Violència de Gènere

 

Data d'iniciData de finalitzacióNombre d'horesTaxes de matrícula
7 de novembre de 2018 13 de març de 2019 200 1260 €

Del 17 al 26 de setembre de 2018

PRESENTACIÓ

ORGANITZA

DESTINATARIS I CONDICIONS D'ACCÉS

CALENDARI ACADÈMIC I LLOC DE REALITZACIÓ

PLA D'ESTUDIS I PROFESSORAT

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

CONTACTE SECRETARIA ADMINISTRATIVA

LLISTAT DEFINITIU ALUMNES

LLOC DE REALITZACIÓ DEL CURS: AULA 0-13P, DEL AULARIO I

HORARI

TREBALLS FINALS (PROCEDIMENT I CALENDARI DE DEFENSA) (ASSIGNACIÓ DE TUTORS)

CALENDARI EXÀMENS CONVOCATÒRIA C3

TRIBUNALS TREBALLS FINALS-CONVOCATÒRIA C3

CALENDARI EXÀMENS CONVOCATÒRIA C4

TRIBUNALS TREBALLS FINALS-CONVOCATÒRIA C4

IMPORTANT!!! US INFORMEM QUE L'EXAMEN DE L'ASSIGNATURA "INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL AMB INFÀNCIA I JOVENTUT EN CONTEXTOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE", PREVIST PER Al DIA 9/07/19, ES REALITZARÀ A l'HORA PREVISTA (17:00 HORES) PERÒ EN EL DESPATX DE LA PROFESSORA ANA MARÍA ROSSER LIMIÑANA, EDIFICI CIÈNCIES SOCIALS, 2ª PLANTA (JUNT A LA BIBLIOTECA GENERAL).

PRESENTACIÓ

La Facultat de Dret de la Universitat d'Alacant, en col·laboració amb l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE), imparteix el títol d'Expert en Prevenció i Intervenció en Violència de Gènere.

L'objectiu fonamental d'aquesta titulació consisteix a formar a professionals en el coneixement de les eines de sensibilització, prevenció i intervenció per a frenar la violència de gènere. Amb tal propòsit, s'estudia aquest tipus de violència des d'una perspectiva multidisciplinària (psicològica, social, jurídica i policial) i es capacita en el maneig i l'aplicació de protocols i plans d'actuació per a detectar, prevenir i intervenir en situacions de violència de gènere.

Es tracta d'un títol semipresencial (50% de docència presencial, 50% de docència online) que compta amb la participació de professorat de diverses àrees de coneixement de la Universitat d'Alacant, així com de professionals vinculats a les Forces i Cossos de Seguretat especialitzats en la gestió de la violència de gènere en l'àmbit policial. Totes les matèries s'imparteixen des d'un enfocament teòric-pràctic amb la finalitat que l'estudiant o el professional reba una formació completa que li prepare per a actuar davant situacions de violència de gènere a partir d'un coneixement adequat de les múltiples facetes que presenta el fenomen.

ORGANITZA

 

Facultat de Dret de la Universitat d'Alacant.

Directora d'Estudis: D.ª Natalia Sánchez-Moraleda Vilches (natalias.moraleda@ua.es)

Coordinador: D. Juan Carlos Sandoval (jc.sandoval@ua.es)

DESTINATARIS I CONDICIONS D'ACCÉS

L'Expert està dirigit tant a titulats universitaris o estudiants d'educació superior com a professionals que estiguen interessats a rebre una formació especialitzada en la prevenció i en la intervenció contra el fenomen de la violència de gènere. Especialment dirigit als integrants de les Forces i Cossos de Seguretat.

Condicions d'accés:

Per a ser admès en l'Expert és necessari que el candidat/a se trobe en alguna de les situacions següents:

- Estar en possessió d'un Títol Oficial d'Educació Superior;

- Complir amb els requisits d'accés a estudis universitaris d'EEES;

- A aquest títol d'Expert també es podrà accedir mitjançant una prova especial d'accés per a alumnat amb experiència professional.

Criteris d'admissió

Es concedirà prioritat en l'admissió als alumnes/as seleccionats per l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE).

Per a la resta de candidats/as s'estableixen els següents criteris de selecció:

a) Expedient acadèmic;

b) Experiència professional;

c) Projecció professional i expectatives de formació.

 

CALENDARI ACADÈMIC I LLOC DE REALITZACIÓ

L'Expert tindrà una durada de sis mesos (del 7 de novembre al 13 de març de 2019). Les sessions presencials s'impartiran els dimecres de 15.30 a 20.30 hores, en ordre seqüencial respecte als blocs corresponents al Pla d'Estudis.

Excepcionalment i per raons imprevistes, les cites setmanals poden patir alguna variació que serà comunicada a l'alumnat amb antelació.

Lloc de celebració:

Les sessions es desenvoluparan en aules i/o espais de la Facultat de Dret que resulten assignades. Amb caràcter excepcional, podran celebrar-se sessions en espais universitaris diferents, que seran comunicats a l'alumnat amb suficient antelació.

PLA D'ESTUDIS I PROFESSORAT

BLOC I: Introducció (mòdul semipresencial)

- Qüestions conceptuals: violència de gènere i altres formes de violència (1 ects.)

Profa. María Concepción Torres Díaz (Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat)

 

BLOC II: Aspectes psicosocials i assistencials (mòdul semipresencial)

- Avaluació i intervenció psicològica en violència de gènere (1,5 ects.)

Profas. Natalia Albaladejo Blázquez i Miriam Sánchez San Segundo (Departament de Psicologia de la Salut)

- La intervenció des del Treball Social i el sector salut: coordinació, eines i recursos (2 ects.)

Profa. Carmen Vives Cases (Departament d'Infermeria comunitària, Medicina preventiva i Salut pública i Història de la Ciència) i María José Escartin Caparros (Departament de Treball Social i Serveis Socials)

- Intervenció psicosocial amb infància i joventut en contextos de violència de gènere (1,5 ects.)

Profa. Ana María Rosser Limiñana (Departament de Comunicació i Psicologia Social)

- Habilitats i tècniques de comunicació psicològica enfront de la violència de gènere (1 ects.)

Profa. Carmen Rosa Aragoneses Vell (Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica)

 

BLOC III: Aspectes jurídics (mòdul semipresencial)

- Tutela civil enfront de les situacions de violència de gènere (1,5 ects.)

Profa. Virginia Múrtula Lafuente (Departament de Dret Civil)

Dins d'aquest bloc està prevista la conferència titulada "Aspectes pràctics de les mesures de tutela civil segons els tipus de violència de gènere" a càrrec de D. Jorge Rabasa Dolado, Fiscal Cap Provincial d'Alacant.

- Violència de gènere: qüestions processals (2,5 ects.)

Profa. Mercedes Fernández López (Departament de Dret Mercantil i Dret Processal). La classe del dia 29/01/2019 serà impartida per D. Juan Carlos Cerón Hernández, President de l'Audiència Provincial d'Alacant.

- Violència de gènere: aspectes penals (2,5 ects.)

Profa. Elena María Bernal Ripoll i Prof. José Pablo Cuéllar Otón (Departament de Dret Internacional Públic i Dret penal)

- Drets laborals de les dones víctimes de violència de gènere (1 ects.)

Profa. Irene Sota García (Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social)

 

BLOC IV: Aspectes policials (mòdul presencial)

- Policia Local i Violència de Gènere: sistemes de prevenció, detecció, intervenció i protecció (2,5 ects.)

Profas. Estefanía Navarrete Ibáñez i María Amparo Ciurana Gimeno (IVASPE)

Prof. Eduardo José Bonet Ribera (IVASPE)

 

TREBALL FINAL (3 ects.)

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

El termini de preinscripció és del 17 de setembre al 26 de setembre de 2018. Els/Les candidats/as hauran de preinscribirse en https://cvnet.cpd.ua.es/preinsua/estudio.aspx?codest=9280&idioma=és, i lliurar, presencialment o mitjançant correu postal a la secretaria administrativa de l'estudi, la següent documentació, indispensable a l'efecte d'admissió en la titulació:

 • Fotocòpia del DNI (en cas de nacionalitat espanyola), o del nombre d'identificació d'estrangers (NIE) o del passaport (els qui no tinguen la nacionalitat espanyola).
 • En el cas de titulats per la Universitat d'Alacant (UA): si el títol que els dóna accés ha sigut obtingut en la UA no hauran d'aportar cap documentació.
 • En el cas de titulats per una altra universitat espanyola: fotocòpia acarada o compulsada del títol, o del dipòsit si escau, que li done accés.
 • En el cas de titulats per una universitat estrangera:
  • Si té el títol homologat: Fotocòpia acarada o compulsada de l'homologació del títol que li dóna accés
  • Si no té el títol homologat: Fotocòpia acarada o compulsada del títol que li dóna accés.

Acare:

Subdelegacions de Govern

Secretaria administrativa de la Titulació en la Universitat d'Alacant (Àrea de Dret Penal-Facultat de Dret)

Compulsa:

Òrgan o institució que va expedir el document

Notaries

 • Breu curriculum vitae amb especial referència a l'expedient acadèmic i a l'experiència professional. La UA es reserva el dret de sol·licitar al/la candidat/a l'acreditació documental dels mèrits al·legats.

 

L'admissió definitiva serà comunicada per e-mail dins dels 9 dies següents a la finalització del termini de preinscripció. Els candidats/candidates que hagen de superar la prova d'accés seran convocats per a realitzar-la entre l'1 i el 5 d'octubre. El/La candidat/a admès/a rebrà des del Centre de Formació Contínua una clau d'accés a la web institucional de la Universitat "Campus Virtual", a través de la qual haurà de formalitzar el procediment de matrícula (termini de matrícula: del 22 d'octubre al 5 de novembre de 2018)

Preu:

L'import dels drets de matrícula és de 1260 euros. El primer pagament es realitzarà en el moment de formalitzar la matrícula (50%), mentre que el segon (25%) i el tercer (25%) es formalitzaran, respectivament, al desembre de 2018 i al febrer de 2019.

Aquests drets comprenen:

a) El cost de l'Expert.

b) El material de cada mòdul.

c) La Targeta d'Identificació Universitària (TIU).

CONTACTE SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Raúl Guijarro Medina (raul.guijarro@ua.es)

Facultat de Dret, Àrea de Dret penal, 2ª planta

Universitat d'Alacant

Ctra. Sant Vicent del Raspeig s/n

03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

Tel.: 965903595

 

Departament de Dret Internacional Públic i Dret Penal


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3595

Fax: (+34) 96 590 3849

Twitter: @CIEE_UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464